روستاهای هدف گردشگری شهرستان گرگان)


طاهره صادقلو. “بررسی سطح ادراک گردشگران از مخاطرات مقاصد روستایی و عوامل موثر برآن (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان گرگان)”. گردشگری و توسعه, , , 1401, -. doi: 10.22034/jtd.2022.301175.2426منبع