روستاهای هدف گردشگری شهرستان سقز)


رحیمی پور, بهاره, ظاهری, محمد, کریم زاده, حسین. (1401). ‘تدوین سناریوهای توسعه پایدار گردشگری روستایی با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان سقز)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.295243.2404منبع