روزانه تا ۱۰ هزار نفر از نمایشگاه هوایی دزفول بازدید کردند


دزفول – ایرنا – فرمانده پایگاه هوایی چهارم شکاری وحدتی دزفول گفت: روزانه بین هشت تا ۱۰ هزار نفر از نمایشگاه هوایی این پایگاه دیدن کردند.منبع