راهکارهای مدیریتی پژوهشگران دانشگاه تهران برای توسعه گردشگری صنعتی


تهران- ایرنا- پژوهشگران دانشگاه تهران با مطالعه موردی گردشگری صنعتی در استان اصفهان، راهکارهایی مدیریتی برای توسعه گردشگری صنعتی پیشنهاد کردند.منبع