رادیو کتاب ایرنا سمنان | کالبد شهری در «سیر تحول معماری دامغان در قرون اولیه اسلامی»
سمنان- ایرنا- «سیر تحول معماری و شهرسازی دامغان در قرون اولیه اسلامی» سعی دارد مبنایی برای تاثیر مکان زیستگاهی شهر در تشکیل کالبدی در پیشینه تاریخی شهرهای ایران ارایه کند. دامغان با پیشینه عمیق تاریخی در پیش از اسلام، آثار تاریخی زیادی نیز در قرون اولیه اسلامی دارد که نمونه‌های درخشانی برای بررسی معماری شهری محسوب می‌شوند.منبع