دغدغه ای برای آموزش حفظ میراث فرهنگی به کودکان وجود ندارد
اصفهان – ایرنا – یک پژوهشگر میراث فرهنگی گفت: دغدغه آموزشِ حفظ میراث فرهنگی به کودکان اولویتِ دستور کار هیچ کدام از مقامات شهری  اصفهان که آن را دوستدار کودک معرفی کرده اند، نیست.منبع