دستاورد دیگری در دیپلماسی گردشگری و تسهیل تردد زمینی


تهران- ایرنا- کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از طریق تعامل با مقامات گمرکی، ترانزیتی و ترافیکی کشور ترکیه، مسیر ترانزیتی ایران به اروپا را هموار کرده و دستاورد دیگری در زمینه تسهیل و تسریع حمل و نقل زمینی در حوزه بین الملل را  رقم زد.منبع