در دل آن آرمیدهاند

سابقه و قدمت شش هزار ساله شهرری (منطقه(20 و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاریخی و همچنین جذب زوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم، ویژگیهای بسیار بارز و خاص تاریخی ـ مذهبی بر این منطقه بخشیده است و آن را از لحاظ گردشگری نسبت به سایر مناطق تهران، مجزا و متفاوت ساخته است. نام قلعه عظیم »رشکان« از کلمه »ارشک« که بنیانگذار این سلسله پادشاهی بوده گرفته شده است و دیگر پادشاهان این سلسله جهت افتخار کلمه ارشک را به نام خود اضافه میکردند. از این محل وسایل جنگی کهنه زیادی بدست آمده که در موزه ایران باستان موجود میباشد. دستیابی به درآمدها و امتیازاتی که از طریق صنعت گردشگری نصیب جامعه میشود، جوامع را به سوی برنامهریزی توسعه این صنعت مهم سوق میدهد(مولای هشتجین و خوشنود،(1 :1386 این صنعت از طریق ترکیب و بکارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را به دنبال دارد(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،(108 :1388 صنعت گردشگری، باعث افزایش درآمد و ارز آوری برای شهر یا منطقه می شود. بلکه در تحقق توسعه پایدار شهری در رابطه صنعت گردشگری در منطقه 20 تهران ، سه مؤلّفه اساسی یعنی -1 وجود زیر ساختهای مناسب شهری و توانمندسازی شرکتهای مرتبط با صنعت گردشگری -2 بازاریابی و تبلیغات در حوزههای مختلف گردشگری – 3 افزایش بودجه در بخش دولتی، برای توسعه گردشگری منطقه که زمینه مناسب در جهت جذب سرمایه های بخش خصوصی نیز لحاظ شود؛ شرط لازم و کافی توسعه صنعت گردشگری منطقه در زمینه توسعه پایدارشهری میباشد.

اساس عنصر چشم اندازهای گردشگری در توسعه پایدارشهری رابطه ای است که میان سه عنصر سازنده گردشگران، مقصد و جامعه میزبان برقرار است. منطقه 20تهران (شهرری) به لحاظ دار بودن سابقه و قدمت 6000 ساله شهرری و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاریخی و همچنین جذب زوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و ویژگیهای بسیار بارز و خاص تاریخی ـ مذهبی و طبیعی، توانمندیهای فراوانی در زمینه گسترش توسعه صنعت گردشگری را داشته و این پتانسیلهای گردشگری در رشد و توسعه پایدار منطقه تأثیرگذار میباشد لذا هدف از نگارش این مقاله شناسایی توانمندیها و قابلیتهای بالقوه و بالفعل جاذبه های گردشگری در جهت رشد و توسعه پایدارشهری و برنامهریزی به منظور توسعه پایدار این پتانسیلها برای جذب گردشگران داخلی و خارجی می باشد. برنامهریزی به منظور توسعه پایدار این پتانسیلها برای جذب گردشگران داخلی و خارجی. طبق آمار (WOT) ایران از نظر جاذبه های گردشگری جزء 10 کشور برتر جهان است، از سوی دیگر آمار نشان می دهد که سهم ایران از درآمد صنعت توریسم و گردشگری کمتر 1 است(دهقان و شهسوار، (1385:3 واقع امر اینکه، صنعت توریسم هم مانند یک علم و صنعت برای رشد و پیشرفت خود نیاز به پژوهش دارد و نخستین گام برای ارتقاء صنعت توریسم، شناخت جاذبه های توریستی است(رهنمایی،:1376 (5 بنابراین در این تحقیق ضرورت شناسایی جاذبه های گردشگری منطقه20 تهران یکی از با اهمیتترین گامها در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه20 با تکیه بر توسعه پایدار می باشد.

بنای بقعه شامل بقعه، حرم، گنبد و صحن وسیع است که احتمالاً در دوره فتحعلی شاه قاجار به جای بنای قدیمی ساخته شده است. همچنین تعداد خانوار در منطقه معادل 83908 میباشد. جنوبی ترین منطقه شهری شهرداری تهران به شمار می آید . 2 به عنوان زنجیرهای از کل فعالیتهای اقتصادی عمل می کند. مساحت ملاک عمل شهرداری 2264 هکتار می باشد. این عمل با هزینههایی که یک گردشگر، در طول دوره اقامت خود در شهر میزبان صرف میکند، محقق می شود. باروی ری، دیواری است دفاعی که در دوره حکومت اشکانیان ساخته شده و دورتا دور شهر را در بر میگرفته و هم اکنون تنها حدود سه کیلومتر از بقایای این دیوار که قسمتی از آن بر روی صخره چشمه علی واقع شده باقی مانده است. به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر اطلاعات و اسناد کتابخانهای و نیز مطالعات میدانی میباشد که نتایج تحقیق نشان دهنده آن است تنها پیشنه شهرری و جاذبه های گردشگری در عرصه گردشگری شهری و جلب گردشگر کافی نیست. قدمت چشمهعلی به حدود 8000 سال پیش بر میگردد؛ زمانی که نخستین اجتماع در کنار چشمهای دایمی واقع بربالای تپهای گرد آمدند. این پتانسیلهای گردشگری منطقه 20 در رشد و توسعه پایدار منطقه و به مراتب در استان تهران تأثیرگذار می باشد.

این منطقه دارای پنج ناحیه داخل محدوده و دو ناحیه خارج محدوده و 23 محله می باشد. صنعت گردشگری امروزه یکی از ارکان مهم در بخش اقتصاد و ارز آور کشورها محسوب مجله خبری kojaseir می شود. دژ رشکان در محله صفائیه شهرری، یکی از دژ و قلعههای محافظ هسته اولیه ری به شمار میرفت. این دژ با ساختاری متشکل از لاشه سنگ و ساروج، متعلق به دوره اشکانیان است. این دژ گذشته با انتساب به فخرالدوله ابن رکن الدوله دیلمی، فخر آباد نامیده میشد. ق است. این گورستان وسعتی به میزان 10 هکتار دارد. منطقه 20 تهران (شهرری) به لحاظ دارا بودن موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی آسان (مترو- بزرگراهها) و وجود منابع سرشار طبیعی(اکوتوریسم)، انسانی،جاذبه تاریخی و مذهبی، توانمندیهای فراوانی در زمینه توسعه صنعت گردشگری را در اختیار دارد. مفهوم توسعه پایدار به طور رسمی از سال 1987، پس از طرح آن در مجمع عمومی سازمان ملل و مورد پذیرش قرار گرفتن از سوی اکثر کشورهای عضو، رایج شد. ری در آن زمان »ارشکیه « نام داشته است.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت مجله خبری kojaseir.