خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران به حوزه گردشگری تسری پیدا کرد


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: همه خدمات «صندوق ضمانت صادرات ایران» به حوزه گردشگری تسری پیدا کرد.منبع