جیرفت بهشت باستانی


کرمان – ایرنا – جیرفت در جنوب کرمان در سطح کشوری به همراه شهر راین در شهرستان کرمان به عنوان مقاصد مکمل و جایگزین گردشگران نوروزی انتخاب شده اند؛ شهرهایی که داشته هایشان بسیارند و متنوع.منبع