جزایر سه گانه ایران موضوع اولین «نشست نیاوران»


تهران- ایرنا- مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران گفت: نشست های نیاوران بزودی با محوریت موضوعات فرهنگی و تاریخی برگزار می شود و جزایر سه گانه موضوع اولین نشست خواهد بود.منبع