جایگاه ارزش های میراثِ نظامی در حفاظت و گردشگریِ مجموعه قزاقخانه و میدان مشق تهران، از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی


رازقی, علی رضا, زانیچ خواه, پارمیس. (1400). ‘جایگاه ارزش های میراثِ نظامی در حفاظت و گردشگریِ مجموعه قزاقخانه و میدان مشق تهران، از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.285687.2344منبع