توسعه گردشگری موسیقی در ایران: یک تحلیل ساختاری (مطالعه موردی: استان بوشهر)


مرزبان, احسان, مرزبان, مصطفی. (1400). ‘توسعه گردشگری موسیقی در ایران: یک تحلیل ساختاری (مطالعه موردی: استان بوشهر)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.277314.2296منبع