تعیین میزان اهمیت الزامات فنی توسعه کارافزارهای گردشگری با استفاده از روش های گسترش عملکرد کیفیت و نقشه شناختی فازی


3
دانشکده مهندسی صنایع،دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

این پژوهش با بررسی نیازهای مشتریان و الزامات فنی کارافزارهای گردشگری و در حقیقت با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت ( QFD) تلاش دارد الزامات فنی ای که نقش بیشتری در جلب رضایت کاربران این دست از کارافزارها دارند را شناسایی کند. در همین راستا با استفاده از مرور ادبیات و مصاحبه و همچنین تهیه پرسشنامه هایی الزامات فنی و نیازهای کاربران این حوزه شناسایی شد. سپس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی ( FCM) وزن این نیازها (به عنوان یکی از ورودی های روش (QFD) مشخص و با ترسیم خانه کیفیت، هدف نهایی این پژوهش که همان به دست آوردن وزن اهمیت الزامات فنی متناسب با نیازهای استخراج شده بود حاصل گردید. این الزامات فنی عبارتند از محیط شبکه، رابط کاربری، تجربه کاربری، امنیت، پایگاه داده، قالب بندی صفحات، ورودی صدا، ورودی دوربین، طراحی مدل‌ها، طراحی کنترل‌کننده، ابزار جستجو، API، رتبه بندی، سیستم نظر دهی، SEO، نقش کاربران و محتوا که تمامی این اطلاعات به کمک یک تیم متخصص حاصل شده است. همان طور که نتیجه این بررسی نشان می دهد الزام فنی “محتوا” با درصد وزنی 1/8 % بیشترین تاثیر را در میان الزامات فنی در جلب رضایت کاربران به خود اختصاص داده است. درواقع خروجی این بررسی راهنمایی در جهت ساخت یک کارافزار گردشگری با صرف کم ترین هزینه ممکن است به‌گونه‌ای که بیشترین میزان رضایت مشتریان را جلب نماید.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


1
گروه مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، فومن، ایران

عنوان مقاله [English]

Determining the Technical Requirements importance for Developing a Tourism Mobile App using the Quality Function Deployment and Fuzzy Cognitive Mapping Approach

نویسندگان [English]


 • Morteza Hemmati-Asiabaraki
  1

 • Salman Nazari-Shirkouhi
  2

 • Ali Bozorgi-Amiri
  3

10.22034/jtd.2020.241178.2093


2
گروه مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران


1
Department of Industrial Engineering, Fouman Faculty of Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Fouman, Iran


3
Department of industrial engineering, Faculty of engineering, Tehran university, Tehran, Iran

چکیده [English]

چکیده

کلیدواژه‌ها

This study attempts to identify the technical requirements that have more affect in meeting customer satisfaction by examining the customer requirements and Tourism Mobile Applications (TMAs) technical requirements and in other words using the Quality Function Deployment (QFD) approach. In this regard, users’ technical requirements in this area were identified by using literature review and interviews, as well as preparing different kinds of questionnaires. Then, the weights of these needs (as one of the inputs of the QFD method) is determined using fuzzy cognitive mapping (FCM) and, the final goal of this research which is obtaining the importance weight of technical requirements appropriate to the extracted needs is provided by drawing the house of quality. These technical requirements include network environment, user interface, user experience, security, database, page layout, voice input, camera input, models design, controller design, search tool, API, ranking, ranking, commenting system, SEO, user roles and content. All this information has been obtained with the help of an expert team. As it is demonstrated in the results, “Content” has the greatest impact on meeting users’ satisfaction, by 8.1% weight percentage. In fact, the output of this survey is a guide to service providers to develop a TMA at the lowest possible cost which can increase customer satisfaction.


2
Department of Industrial Engineering, Fouman Faculty of Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]


 • Tourism Mobile Apps

 • Quality Function deployment (QFD)

 • competitive advantages

 • Fuzzy Cognitive Mapping (FCM)منبع