تعیین مسیرهای گردشگری با بکارگیری روش کمترین فاصله از بهترین تصمیم نمونه موردی: شهرتاریخی دامغان


طالبی, خاطره, سرتیپی پور, محسن, آزاد, میترا. (1400). ‘تعیین مسیرهای گردشگری با بکارگیری روش کمترین فاصله از بهترین تصمیم نمونه موردی: شهرتاریخی دامغان’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.298448.2410منبع