تعیین مؤلفه‌های مدل توسعۀ پایدار گردشگری‌کوهستان در ایران


نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


1
دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاداسلامی ، کرج، ایران.


2
دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاداسلامی، کرج، ایران


3
دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاداسلامی، کرج، ایران.

10.22034/jtd.2022.326601.2558

چکیده

گردشگری کوهستان به‌واسطۀ امتیازات ویژۀ آن، در سراسر جهان موردتوجه قرار دارد. کشور ایران با وجود دارابودن طبیعت کم‌نظیر و جاذبه‌های‌کوهستانی خاص نتوانسته است سهم خود را از بازار گردشگری کسب نماید. هدف از تحقیق حاضر تعیین مؤلفه‌های مدل توسعۀ پایدار گردشگری کوهستان در ایران بود. این تحقیق از نوع کاربردی، و از نظر استراتژی اجرا از نوع تحلیل محتوا است. گردآوری داده‌های اولیه با بهره‌گیری از مصاحبۀ نیمه‌ساختار‌یافته با 22 نفر از اساتید و صاحب‌نظران، گردشگران، مدیران و راهنمایان گردشگری کوهستان انجام شد. نمونه‌های تحقیق به‌روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. هم‌چنین از مطالعات کتابخانه‌ای و مبانی نظری برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تحلیل داده‌ها به‌روش فرایند تحلیل مضمونی کینگ و هاروکز شامل سه مرحلۀ کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه‌سازی از طریق مضامین فراگیر با استفاده از نرم‌افزار اکسل انجام‌شد. یافته‌ها شامل‌100 کد توصیفی، 29 کد تفسیری و سه مضمون فراگیر بود. قابلیت اعتماد نتایج کیفی با بررسی چهار معیار اعتبار، انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری تأییدگردید و هم‌چنین شاخص پایایی بازآزمون نیز به‌میزان 91% نشان‌داد شناسه‌گذاری‌ها از پایایی مناسبی برخوردار است. نتایج پژوهش نشان‌داد مقوله‌های اصلی شامل زیرساخت، جذابیت و پایداری می‌باشند. انتظار می‌رود نتایج این تحقیق بتواند به آشکار نمودن نکات کلیدی و مهم در جهت رشد و توسعۀ پایدار به پژوهشگران، مدیران، راهنمایان، جامعۀ محلی و سایر ذی‌نفعان حوزۀ گردشگری کوهستان یاری رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the components of the model of sustainable development of mountain tourism in Iran

نویسندگان [English]


 • Mohsen MOKHTARIANPOURZAVAREH
  1

 • Abbas KHODAYARI
  2

 • Mehdi KOHANDEL
  3


1
Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran


2
Sport Management, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran


3
Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

چکیده [English]

Mountain tourism globally is considered due to its special privileges. Despite its rare nature and special mountainous attractions, Iran has not been able to gain its share of this industry. The purpose of this study was to determine the component of a model for sustainable development of mountain tourism in Iran. This is an applicable study and in terms of implementation strategy is Content Analysis. Using semi- structured interviews with 22 professors, mountain tourists, guides, managers, and experts of mountain tourism collected preliminary data. Research samples were selected by Purposeful, Snowball sampling and interviews were continued until approaching the theoretical saturation. Library studies and theoretical foundations were also used to collect data. Data analysis was performed by King and Horrocks thematic analysis process including three stages of descriptive coding, interpretive coding and integration through comprehensive themes using Excel software. The acquired findings were included 100 descriptive codes, 29 interpretive codes and 3 comprehensive themes. Reliability of the qualitative results was confirmed by examining the four decisive factors of Credibility, Transferability, Dependability and Confirmability, and the re-test reliability index at 91% indicated that the identifiers had good reliability. Based on the coding and the research results, the main influential components included infrastructure, attractiveness and sustainability. The results of this study are expected to contribute the researchers, managers, guides, local community and other stakeholders in the field of mountain tourism in order to reveal the key and important aspects for sustainable growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]


 • Sustainability

 • Sustainable Development

 • Attractiveness

 • Infrastructure

 • Mountain

 • Tourismمنبع