تعریف و بررسی گردشگری روستایی

گردشگری روستايی شامل انواع گردشگری با برخورداری از تسهيلات و خدمات رفاهی در نواحی روستايی می باشد، كه امكان بهرهمندی از منابع طبيعی و جاذبههای طبيعت را همراه با شركت در زندگی روستايی و كار در مزرعه و كشاورزی، فراهم می آورد. در اروپا گردشگری روستايی اغلب برای توصيف گردشگری كشاورزی (يا گردشگری مبتنی بر مزرعه) به كار برده میشود، اما در صورت لزوم همهی فعاليتهای گردشگری در نواحی روستايی را در برمی گيرد. گردشگری مزرعه، شامل اقامت و گاهی اوقات مشاركت در فعاليتهای كشاورزی در مزرعه بوده و در بين خانوارهای كشاورز به عنوان مكمل و جايگزين فعاليتهای اقتصادی رواج پيدا ميكند. من در طبیعت وحشی، احساس ارزشمند و آشنایی را درک کردهام که در خیابان ها و دهکده ها هرگز به آن دست نیافته ام. همین که بگذاری آن نسیم خنک صورتت را نوازش کند، خود یک ثروت بزرگ است. و نقشی به زیبایی یک سنجاب کشید؟ آنرها زیبایی های زندگی را فراموش کرده اند… اگر به دنبال متن زیبا برای توصیف طبیعت می باشید این پست را بخوانید.

به دلیل تغییرات سبک زندگی در شهرها به نظر میرسد روستاها در آینده ای نزدیک به مهمترین مقاصد گردشگران تبدیل شوند. به دلیل توسعه حمل و نقل و سهولت جابهجایی، در قرن نوزدهم و بیستم دسترسی به روستاها آسان و باعث رشد سریع تقاضا برای گردشگری روستایی از سال 1945 گردید . چند انشا درباره طبیعت بی جان و زیبا بسیار جالب، در پست های قبل ارائه شده است. آنها درباره ی فضای روستایی و نحوه زندگی روستاییان بسیار کنجکاوند و برای رهایی از تنش های روزمره زندگی شهری برای مدتی در روستاها اقامت می گزینند. گردشگری فرهنگی در روستاها با فرهنگ، تاريخ و ميراث فرهنگی و باستانی مردم روستايی مرتبط است . با وجود همه این موانع، گردشگری روستايی می تواند به طور ساده به عنوان مسافرت به نواحی روستايی تعريف شود، اما محققان بر اين عقيدهاند كه موضوع بسيار پيچيدهتر از اين است. اگر بخواهیم از گردشگری روستایی تعریف معینی ارائه دهیم ، تصمیم به کار غیر ممکنی گرفته ایم چرا که هنوز تعریف دقیق و واحدی از این گردشگری بین کشورها وجود ندارد . در این مساله نیز مانند تعریف گردشگری روستایی ، اتفاق نظری وجود ندارد اما انواع زیر قابل ارائه هستند . در کوه و کمرش که اسب رانده ایم.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت مجله خبری kojaseir.

این ها که گفتید به خوی ما نمی خواند. نمی شود ما را در خانه زندانی کرد. حتی برخی از آنها ماهیت شهری دارند و نمی توان همه را به عنوان گردشگری روستایی به حساب آورد . آیا می توان در هنر، طبیعتی دیگر آفرید؟ عده ای همواره به دنبال ثروت هستند، عده ای به دنبال جای و مقام هستند و عده ای هم کامل از همه چیز بریده اند و دیگر امیدی به زندگی ندارند. آن جا که طبیعت توقف می کند، هنر آغاز می شود آن که انتظار دارد هر چهار فصل سال بهار باشد، نه خود را می شناسد، نه طبیعت را و نه زندگی را. و دانست که هر چه آن خسرو کند شیرین بود؟ زیر آسمانش که چادر زده ایم. ما آزاد زندگی کرده ایم. اگر کمی با خود بیندیشی، می بینی که تمام زیبایی های زندگی در همین است! همین که گاهی اوقات وارد طبیعت شوی و از زیبایی های آن لذت ببری، خود یک نعمت بزرگ است. گردشگری بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب میآید .صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نیز مینامند.گردشگری روستایی، یکی از شاخههای مهم و پرطرفدار در صنعت گردشگری و یکی از فرصتهایی است که میتواند علاوه بر منافع اقتصادی، زمینههای اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی را نیز پوشش دهد.

در این زمان گردشگری روستایی شاهد رشدی چشمگیر و گردشگری بینالمللی نیز شاهد رشد جمعیت بود و افزایش تقاضا برای گردشگری روستایی تا اندازهای منجر به توسعه مجله خبری kojaseir گردشگری شد. مناطق روستایی قبل از این تاریخ هم برای فعالیتهای تفریحی مورد استفاده قرار میگرفتند، اما این فعالیتهای تفریحی محدود به حضور طبقه ی مرفه جامعه در روستاها بود. این نوع گردشگری روستایی شامل تعامل گردشگر با جاذبههای طبیعی روستا و ویژگی های اكولوژيكی آن قرار دارد . نواحي روستايی در روند پيچيدهاي از تغييرات در رابطه با تأثير بازارهای جهانی قرار دارند، ارتباطات و شرايط بازار ، جهتگيري محصولات سنتی را تغيير داده و مشخص کردن مرزهای گزدشگری روستایی را با مشکل مواجه کرده است. نمونههای زيادی از انجام فعاليتهای گردشگری در نواحی روستايی وجود دارد، از جمله فعاليتهای مبتنی بر طبيعت، جشنوارههای خاص، وقايع ميراث، جاذبههای مبتنی بر جامعهی بومی، گردشگری كشاورزی، نمايشگاههای هنری و سوغات و صنایع دستی ، تئاتر محلی و ساير موارد. در همين راستا امروزه اتحاديه ی اروپا همه انواع گردشگری در نواحی غيرشهری را به عنوان گردشگری روستايی در نظر گرفته است. به هر حال از نظر مفهومی به نظر ساده می آيد كه گردشگری روستايی را می توان به عنوان نوعی گردشگري كه در نواحی روستايی و مناطق پيرامون شهرها انجام می شود، تعريف كرد، ولی اين تعريف نمی تواند شامل مجموعهای از فعاليتها و اشكال متنوع مديريتی و نهادهای توسعه يافتهی فعال در كشورهای مختلف در ارتباط با صنعت گردشگری باشد.