تدوین مدل توسعه مدیریت منابع انسانی در هتل ها با رویکرد کارآفرینانه


یوسفی, همایون, ایمانی خوشخو, محمدحسین, جهانیان, منوچهر. (1401). ‘تدوین مدل توسعه مدیریت منابع انسانی در هتل ها با رویکرد کارآفرینانه’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.318810.2528منبع