تخت جمشید نماد پارسه / به سراغ من اگر می آیید ، نرم و آهسته بیایید


شیراز – ایرنا- آنچه بیش از بالا و پایین رفتن آمارهای بازدیدکنندگان نوروزی مهم است کیفیت بالا و پایین رفتن از پله های تخت جمشید است، نحوه ارائه خدمات ، نحوه دسترسی شهروندان به یادمان های کهن ، لزوم رعایت فرهنگ شهروندی و فرهنگ پاسداشت مفاخر ملی و مهمتر از همه در نظر گرفتن این موضوع که تخت جمشید پارک نیست.منبع