تحلیل گذشته و تصویرسازی آینده بازاریابی تجربی در گردشگری : رویکرد علم سنجی


محمود آبادی, ندا, ابراهیمی, ابوالقاسم, طیاران, شهرزاد, طوطیان, صدیقه. (1402). ‘تحلیل گذشته و تصویرسازی آینده بازاریابی تجربی در گردشگری : رویکرد علم سنجی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2023.363922.2670



منبع