تحلیل تصویر ذهنی گردشگران با تاکید بر گردشگری خلاق (مورد مطالعه منطقه 12 تهران)


فخری پور, افسانه, شماعی, علی, پریزادی, طاهر, ساسان پور, فرزانه. (1401). ‘تحلیل تصویر ذهنی گردشگران با تاکید بر گردشگری خلاق (مورد مطالعه منطقه 12 تهران)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.309566.2476منبع