تحلیل اسناد بین المللی مرتبط با قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی سفر ماجرایی(گردشگری ماجراجویانه)


پور قصاب امیری, علی, جهانگیری, علیرضا, افتخاری, احسان. (1401). ‘تحلیل اسناد بین المللی مرتبط با قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی سفر ماجرایی(گردشگری ماجراجویانه)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.316415.2514منبع