تحلیل ابعاد روانشناختی موثر بر موفقیت کارآفرینان گردشگری با تاکید بر مولفه های خوشبینی و تاب آوری (مطالعه موردی: استان مازندران)


رمضان زاده, مهدی, قنبری قادیکلایی, رقیه, واحدی اشرفی, الهام. (1402). ‘تحلیل ابعاد روانشناختی موثر بر موفقیت کارآفرینان گردشگری با تاکید بر مولفه های خوشبینی و تاب آوری (مطالعه موردی: استان مازندران)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.318752.2529منبع