تبیین ساختاری-عملکردی تاثیر بازاریابی سبز بر توسعه گردشگری سلامت در استان کرمان


تاش, مهیم, امیری سردری, زهره. (1401). ‘تبیین ساختاری-عملکردی تاثیر بازاریابی سبز بر توسعه گردشگری سلامت در استان کرمان’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.338092.2601منبع