تبیین ابعاد و مولفه های موثر بر تصویر مقصد گردشگری با تاکید بر زیرساخت‌های گردشگری مطالعه موردی: جزیره کیش


صفازاده اول, زهرا, روستا, علیرضا, جمشیدی, داریوش. (1400). ‘تبیین ابعاد و مولفه های موثر بر تصویر مقصد گردشگری با تاکید بر زیرساخت‌های گردشگری مطالعه موردی: جزیره کیش’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.264890.2224منبع