تاریخ دقیقی برای منشاء شکل‌گیری نوروز وجود ندارد


تهران- ایرنا- رئیس پژوهشکده ایرانشناسی گفت: در این که نوروز از چه زمانی شروع شده نمی‌توان تاریخ دقیقی را گفت، آنچه برای ما اهمیت دارد اشاراتی است که حکیم فردوسی در دوره پیشدادیان و چگونگی شکل‌گیری نوروز به آن دارد.منبع