تاثیر منطقه آزاد انزلی بر گردشگری در استان گیلان: روش کنترل ترکیبی


نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


استادیار اقتصاد، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان.

10.22034/jtd.2021.279484.2311

چکیده

تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی در دنیا اغلب توانسته است سبب توسعه و آبادانی مناطق پیرامون خود شود. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که تأسیس منطقه آزاد می‌تواند بر آن مؤثر باشد، گردشگری است. مناطق آزاد تجاری-صنعتی با توجه به ساختار قانونی حاکم بر آن‌ها و سهولت در تجارت بین‌المللی، قادرند گردشگری را توسعه داده و از این طریق سبب توسعه و پیشرفت پیرامون خود شوند. منطقه آزاد انزلی یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور و تنها منطقه آزاد در ساحل دریای خزر است که در سال 1384 تأسیس شد. با توجه به اهمیت منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و اهداف مطرح شده برای آن، این مطالعه به بررسی اثر تأسیس منطقه آزاد انزلی بر توسعه گردشگری در استان گیلان پرداخته است. در این مطالعه، به‌منظور پاسخ به این سؤال از روش کنترل ترکیبی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از اجرای روش کنترل ترکیبی، تأسیس منطقه آزاد انزلی اثر مثبت و معناداری بر توسعه ارزش‌افزوده گردشگری در استان گیلان داشته است. به‌گونه‌ای که نتایج شبیه‌سازی شده نشان از آن دارد که در مقایسه باحالتی که منطقه آزاد انزلی تأسیس نمی‌شد، تأسیس منطقه آزاد انزلی باعث شده است تا سرانه ارزش‌افزوده گردشگری در استان گیلان بیش از 30 درصد افزایش یابد، به‌عبارت‌دیگر، در صورت عدم تأسیس منطقه آزاد انزلی در سال 1384، در حال حاضر سرانه ارزش‌افزوده گردشگری در استان گیلان، تقریباً 70 درصد مقدار کنونی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of the Anzali Free Zone on Tourism in the Gilan Province: A Synthetic control methods

نویسنده [English]


Assistant Professor of Economics, Department of Management and Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

The establishment of free industrial trade zones in the world has often been able to lead to the development and prosperity of the surrounding areas. Tourism is one of the most important sectors affected by the free zone. Free trade-industrial zones, due to their legal structure and ease of international trade, can develop tourism and thus cause development and progress around the region. Anzali Free Zone is one of the most important free zones in Iran and the only free zone on the Caspian Sea coast, which was established in 2005. Considering the importance of the Anzali Free Trade Zone and the goals set for it, this study has investigated whether the establishment of the Anzali Free Zone has been able to have a positive effect on tourism in Gilan. in this study, to answer this question, Synthetic control methods have been used. According to the results of the implementation of the Synthetic control methods, the establishment of the Anzali Free Zone has had a positive and significant effect on the tourism value added in Gilan province. As the results of the simulated model show that compared to the situation where the Anzali Free Zone was not established, the establishment of the Anzali Free Zone has increased the per capita value added of tourism in Gilan province by more than 30%, in other words, if Non-establishment of Anzali Free Zone in 2005, currently the per capita value added of tourism in Gilan province was almost 70% of the current amount

کلیدواژه‌ها [English]


  • Free zone

  • Anzali

  • Tourism

  • Synthetic control methods

  • Regional Developmentمنبع