تاثیر تجربیات گردشگر بر قصد خرید و به اشتراک گذاری تجربیات از طریق رضایتمندی گردشگر: کاربست تئوری اقتصاد تجربه


بهبودی, امید, آقاجانی, فرید, دهقان ذکرآباد, فهیمه. (1401). ‘تاثیر تجربیات گردشگر بر قصد خرید و به اشتراک گذاری تجربیات از طریق رضایتمندی گردشگر: کاربست تئوری اقتصاد تجربه’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.305420.2452منبع