تأثیر کیفیت وب‌سایت‌های مقصد در نگرش کاربران و تمایل به مشارکت در بیان تجربیات هم‌آفرینی آنلاین

Almutairi, A. F., Almutairi, B. M., Alturki, A. S., Adlan, A. A., Salam, M., Al-Jeraisy, M. I., & Balkhy, H. H. (2019). Public motives and willingness to participate in first-in-human clinical trials in Saudi Arabia: A new era in the making. Journal of infection and public health, 12(5), 673-680.

فاطمه، تم‌زار و اسماعیل‌پور، فریدون (1396). تأثیر کیفیت عملکردی، دسترسی و امنیتی وب‌سایت بانک صادرات بر اعتماد الکترونیک و قصد مراجعه اینترنتی مشتریان برای دریافت خدمات بانکداری. کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم.

Alexander, B., Colleen, H., & Robert, P. (2018). Creating Effective Online Customer Experiences. Journal of Marketing, American Marketing Association, 83(6), 21–42.

عباسی، حمیدرضا، شولی، محسن و میرسپاسی، نیلوفر (1398). تأثیر کیفیت خدمات درکشده مشتری از وب‌سایت بر وفاداری الکترونیکی از طریق کیفیت خدمات ادراکشده و رضایت مشتری در هتل‌های لوکس، کنفرانس بین‌المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب‌وکارهای فناورانه، شرکت همایش آروین البرز، تهران.

Bahari, K. A., Abdullah, D., Kamal, M. S. B., Johari, N. R., & Zulkafli, M. S. (2018). The Influence of Hotel Website Design Quality, Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness on Loyalty Intention. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 701-710.

Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004, June). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting (Vol. 1, No. 2, pp. 739-742).

Lycett, M., & Radwan, O. (2019). Developing a quality of experience (QoE) model for web applications. Information Systems Journal, 29(1), 175-199.

شریفی تهرانی، محمد، باپیری، جعفر، اسفندیار، کوروش و چیت‌ساز، علی (1395). مقایسه و رتبه‌بندی عملکرد وب‌سایت‌های گردشگری بر اساس رضایت، اعتماد، کیفیت و وفاداری الکترونیکی: رویکرد ترکیبی از الگوسازی معادلات ساختاری، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی. فصل‌نامة علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 32(4)، 1065-1092.

Bleier, A., Harmeling, C. M., & Palmatier, R. W. (2019). Creating effective online customer experiences. Journal of marketing, 83(2), 98-119.

Boon-itt, S. (2019). Quality of health websites and their influence on perceived usefulness, trust and intention to use: an analysis from Thailand. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 8(1), 4.

IPK International (2015). ITB World Travel Trends Report 2015-2016. Available at: www.itb-berlin.

Xu, X. (2017). The effects of website quality on customer satisfaction, use intention, and purchase intention: A comparison among three types of booking channels.منبع

Jano, J. B., & Sara. C, M. (2018). Destination website quality, user’ attitudes and the willingness to participate in online co-creation experiences. European Journal of Management and Business Economics, 27(1), 26-41.

Rodolfo, B. (2016). A Websites Analysis of European Tourism Organizations. Master in Tourism and Economics Bocconi University via Gobbi, Anatolia, 14(2), 93-106.

Qian, J., Shen, H., & Law, R. (2018). Research in sustainable tourism: A longitudinal study of articles between 2008 and 2017. Sustainability, 10(3), 590.

ذاکری، نیوشا (1397). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک وب‌سایت‌های شرکت‌های هواپیمایی با استفاده از روش TOPSIS فازی. همایش ملی مدیریت و کسب‌وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مؤسسة آموزش عالی فردوس، مشهد.

تقی‌زاده ﯾﺰدی، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ، ﺷﺎﻣﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺪی، ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﻣﺤﻤﺪ و اﺑﻮﻫﺎﺷﻢآﺑﺎدی، ﻓﺮزاﻧﻪ (1395). مؤلفه‌ها و ﻣﺤﺘﻮای وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺰﺷﮑﯽ. فصل‌نامة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، 11(33)، 1-18.

Scot, B. (2019). Quality of websites and their binfluence on perceived usefulness, trust and intention to use: an analysis from Thailand. Journal of Innovation and Entrepreneurship, Science, 32(5), 931–959.

ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و اﺣﻤﺪی، ﺷﻴﺪا (1393). ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ وب‌سایتﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﺮ وﻓﺎداری و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻮﺻﻴﻪای اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان). مدیریت فناوری اطلاعات، 6(2)، 285-306.

Shajirat, D., Ansari Samani, H., & Makian, S. N. (2021). Investigating the Effects of Monetary Ethics on Life Satisfaction. Journal of Applied Sociology32(4), 119-140.

Ansari Samani, H., Pourfaraj, A., Zareh, M., & Amini, A. (2015). An Introduction to Behavioral Economics; Concept, Methodology and the Ways for Extracting the Preferences. Journal of Iranian Economic Issues2(1), 37-71.

دهقانی، حمیدرضا (1397). بررسی تأثیر کیفیت خدمات وب‌سایت بر رضایت و وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران. کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، کرج.

فراهانی، طیبه و امینی، نیلوفر (1397). تأثیر ویژگی‌های وب‌سایت بر بازاریابی آنلاین رابطهمند (مورد مطالعه: شرکت گردشگری آهنگ پرواز). پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، انجمن مدیریت ایران، تهران.