تأثیر مؤلفۀ های اقتصاد دانش بنیان بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب


شاه آبادی, ابوالفضل, مرادی, علی, بابایی, مجید. (1401). ‘تأثیر مؤلفۀ های اقتصاد دانش بنیان بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.271441.2262



منبع