تأثیر شاخص های خوشبختی لگاتوم بر توسعه گردشگری بین المللی


شاه آبادی, ابوالفضل, خوش طینت, بهناز, احمدی یوسف, سمانه, قاسمی فر, ثمینه. (1402). ‘تأثیر شاخص های خوشبختی لگاتوم بر توسعه گردشگری بین المللی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2023.333614.2585منبع