تأثیر انگیزه و تجربه بر واکنش هیجانی در گردشگری تاریک ایران

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش با رویکرد کاربردی و به روش توصیفی از نوع پیمایشی طراحی گردیده است. جامعه آماری پژوهش کلیه گردشگران خارجی مراجعه کننده به شهر یزد در پاییز 1398 می‌باشد، که طی نمونه 170 نفره به صورت تصادفی مورد نظرسنجی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه و به شیوه پیمایشی بوده است.


گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

هدف: گردشگری تاریک بعد خاصی از گردشگری است که تأثیر جنبه‌های منفی مقصد گردشگری بر جذب یا دفع گردشگر را مورد بررسی قرار می‌دهد. وجود فرصت‌های متعدد (مانند باتلاق‌ها، مناطق کوهستانی، بیابان‌ها) و تهدیدهای مختلف (مانند: عملکرد ضعیف در مقابل مشکلات داخلی، حمایت ایران از کشورهای مسلمان و مخالفت با ابرقدرتها) ضرورت توجه به این موضوع را ایجاب نموده است. این پژوهش با هدف بررسی الگوی واکنش هیجانی در فضای گردشگری تاریک در ایران با توجه به نقش تجربه و انگیزه پایه‌ریزی گردیده است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این تحقیق برای طرح‌ریزی و اجرای رویکردهای جدید توسعه صنعت گردشگری ایران مفید خواهد بود و به مدیران و بازاریابان را در راستای فرهنگ‌سازی بین المللی و بهبود عملکرد بازاریابی گردشگری کمک خواهد نمود.منبع

یافته‎ها: با توجه به تأیید روایی و پایایی مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری و برازش و کیفیت مناسب مدل، نتایج نشان داد که انگیزه بر تجربه؛ تجربه بر واکنش هیجانی؛ و انگیزه بر واکنش هیجانی تاثیر معنی داری می‌گذارند.