بزرگترین اجتماع در عرفات پس از دو سال کروناحدود یک میلیون زائر درحالی که لباس احرام بر تن داشتند، در صحرای عرفات جمع شدند و مراسم روز عرفه را برگزار کردند. این بزرگترین اجتماع زائران از زمان همه‌گیری کرونا است.منبع