بررسی چگونگی تأثیر تجربه بازدیدکننده مسجد جامع عتیق اصفهان به مثابه موزه معماری ایران برتوسعه گردشگری معماری


میرقدر, لیلا, حکمت, مرضیه. (1400). ‘بررسی چگونگی تأثیر تجربه بازدیدکننده مسجد جامع عتیق اصفهان به مثابه موزه معماری ایران برتوسعه گردشگری معماری’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.290347.2371منبع