بررسی میزان کاربست ابعاد و مؤلفه‌های نظام تفسیر ژئوتوریسم به‌منظور ارائۀ مدل مفهومی مناسب در ژئوپارک جهانی قشم

Sadry, B. N. (2021a). The scope and nature of geotourism in the 21st century. In: B. N. Sadry (Ed.) The Geotourism Industry in the 21st Century The Origin, Principles, and Futuristic Approach (pp. 3-21). Apple Academic Press,Palm Bay, Florida.

Sadry, B. N. (2021b). The Future of Geotourism. In: B. N. Sadry (Ed.) The Geotourism Industry in the 21st Century The Origin, Principles, and Futuristic Approach (pp. 535-552). Apple Academic Press. Palm Bay, Florida.

Tilden, F. (1957). Interpreting our heritage. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press.

Knudson, D. M., Cable, T. T., & Beck, L. (1995). Interpretation of Cultural and Natural Resources. State College, Pa: Venture.

داولینگ، راس و نیوسام، دیوید (1387). ژئوتوریسم (جهانی)، ترجمهٔ عادل نجف‌زاده و بهرام نکوئی صدری. تبریز: انتشارات معاونت راهبردی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس.

Hose, T. A. (2000) European ‘Geotourism’- Geological Interpretation and Geoconservation Promotion for Tourists. In: Barettino, D., Wimbledon, W.A.P., Gallego, E., (Eds.) Geological Heritage: Its Conservation and Management, Madrid, Spain, 127-146.

Sadry, B. N. (Ed.) (2021). The Geotourism Industry in the 21st Century: The Origin, Principles, and Futuristic Approach. Apple Academic Press, Palm Bay, Florida.

Martini, G. (2000). Geological Heritage and Geo-tourism. In: D. Barettino, W.A.P. Wimbledon and E. Gallego (Eds.), Geological Heritage: its conservation and management (pp. 147-156). Instituto Tecnologico Geominero de Espana: Madrid.

Farsani, N. T., Coelho, C. O., Costa, C. M., & Amirkazemi, A. (2012). Geoparks & Geotourism: New approaches to sustainabiliy for the 21st century. Geoheritage, 6(3), 185-192.

UNESCO (2016). UNESCO Global Geoparks. Paris: UNESCO.

UNESCO Global Geoparks Operational Guidelines. Available online: www.unesco.org (accessed on 29 April 2020).

Dowling, R. K., & Newsome, D. (Eds) (2018). Handbook of Geotourism. Cheltenham, Gloucestershire: Edward Elgar Publishing.

نکوئی صدری، بهرام (1396). سرآغازی بر آموزش علم تفسیر در ایران (مقدمه مترجم، ص 31 الی 36)، در کتاب اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری (مدیریت بازدیدکنندگان و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی)، نوشتهٔ بِک، لری و کیبل، تد. ویرایش جدید، چاپ دوم، تهران: انتشارات مشترک معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ (وابسته به جهاد دانشگاهی) و مهکامه.

هوز، توماس ای. (1387). ژئوتوریسم و تفسیر، در کتاب ژئوتوریسم (جهانی)، اثر راس داولینگ و دیوید نیوسام (فصل دوازدهم، ص 465 الی 499)، ترجمهٔ بهرام نکوئی صدری. تبریز: انتشارات معاونت راهبردی سازمان منطقهٔ آزاد تجاری صنعتی ارس.

هایر، جوزف فرانکلین، هالت، توماس، رینگل، کریستین و سارستدت، مارکو (1397). راهنمای جامع مدل‌سازی معادلات ساختاری: با روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) در SmartPLS، ترجمهٔ احد زارع رواسان، الهام رازقندی و سمیرا افشاری. تهران: انتشارات ادیبان روز.

دربان آستانه، علیرضا، محمدزاده لاریجانی، فاطمه، اصفهانی، مجید و غلامی، علی (1400). نقش گردشگری دانش محور در توسعهٔ جوامع محلی (مطالعهٔ موردی: ژئوپارک قشم). فصلنامهٔ علمی – پژوهشی گردشگری و توسعه، 10(1)، 202-189.

Ham, S. (2013). Interpretation: Making a difference on purpose. Golden, CO: Fulcrum Publishing.

نکوئی صدری، بهرام، قورچیان، نادرقلی و محمدداودی، امیرحسین (1400). تدوین مدل مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارک‌ها براساس روش‌های معتبر جهانی. فصلنامهٔ علمی – پژوهشی گردشگری و توسعه، 10(2).

UNESCO (2000). UNESCO geoparks programme feasibility study. UNESCO, Paris.

Hose, T. A. (2010). Volcanic Geotourism in West Coast Scotland. In: Erfurt-Cooper, P., Cooper, M. (Eds.) Volcano and Geothermal Tourism: Sustainable Geo-Resources for Leisure and Recreation (pp 259–271). London: Routledge.

Watson, J. (2013). Simply ‘Being There’: A Legitimate Point on the Geotourism and National Park Visitor Opportunity Spectrum. In The George Wright Forum (Vol. 30, No. 2, pp. 126-134). George Wright Society.منبع

Beck, L. & Cable, T. T., & Knudson, D. M. (2018). Interpreting Cultural and Natural Heritage: For A Better World. Sagamore-Venture Publishing LLC, USA.

Bröhl, M., Reimond, U., Lakes, T. (2010). Conservation, Education and Entertainment: Geoparks Going Digital. The Proceedings of the Second Global Geotourism Conference,17-20 April Sarawak, Borneo, Malaysia (p. 27).

بک، لری و کیبل، تد (1396). اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری: مدیریت بازدیدکنندگان و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی، مترجم بهرام نکوئی صدری با همکاری فاطمه فهرست. تهران: انتشارات مشترک معاونت پژوهشی‌ دانشگاه علم و فرهنگ (وابسته به جهاد دانشگاهی) و مهکامه.

Moscardo, G. (2015). Sustainability Education for Tourists. In: Moscardo, Gianna & Benkendorff, Pierre (Eds.): Education for Sustainability in Tourism: A Handbook of Processes, Resources, and Strategies (pp. 171-184). Springer, Berlin, Heidelberg.

نکوئی صدری، بهرام (1398) مبانی زمین گردشگری: با تأکید برایران. تهران، چاپ چهارم: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

ابراهیم‌زاده، عیسی و محمدداودی، امیرحسین (1388). بررسی مؤلفه‌های اصلی آموزش بزرگ‌سالان به‌منظور ارائهٔ مدل مناسب در کشور. فصلنامهٔ رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار، ۳(۴)، 9-22.

Farsani, N. T. &  Neto de Carvalho, C.  & Xu, K. (2018). Education as a key tenet of geotourism. In: Dowling, R. K., & Newsome, D. (Eds). Handbook of Geotourism (pp: 234-243). Cheltenham, Gloucestershire: Edward Elgar Publishing.