بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری درمانی با استفاده از روش پویایی سیستم و ارزیابی نقش آن در رشد اقتصادی با شاخص منفعت به هزینه


بختیاری، صادق و یزدانی، مرتضی (1389). بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر اشتغال. علوم اقتصادی، 4(13)، 50 -60.

پوررضا، صفورا، صنوبر، ناصر و حاجی‌زاده، فرزان (1393). تجاری‌سازی گردشگری سلامت در ایران: مطالعۀ موردی بیمارستان‌های تبریز. دومین کنفرانس بین‌المللی تجاری‌سازی فناوری.

ثانوی گروسیان، وحید، میرابی، وحیدرضا، کردلویی، حمیدرضا و حسن‌پور، اسماعیل (1398). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی خدمات در حوزۀ توریسم سلامت شهر مشهد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی. مطالعات مدیریت گردشگری، 14(45)، 249-269.

حسینی، اکبر و سعیدی، حمید (1394). بررسی توریسم ‌درمانی اسلامی با رویکرد ارز‌آوری در ایران. اولین کنفرانس بین‌المللی صنایع، مدیریت و حسابداری، تهران.

صالحی، راضیه، زارع ‌مهرجردی، یحیی، فخرزاد، محمدباقر و شفیعی علویجه، امیر (1393). ارائۀ یک مدل با رویکرد پویایی‌های سیستم در راستای تجزیه و تحلیل تأمین‌کنندگان ساخت در حوزۀ نفت و گاز با هدف ارزیابی و انتخاب، مطالعۀ موردی: شرکت ساخت تجهیزات سپاهان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر، دانشکدۀ فنی و مهندسی، یزد.

زارع ‌مهرجردی، یحیی و فارغ، فهیمه (1392). بررسی عوامل مؤثر در نقش‌آفرینی توریسم‌درمانی و پویایی‌شناسی آن با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستمی. علوم مدیریت ایران، 8(31)، 105-130.

سوشیل، شارما (1393). پویایی‌های سیستم: رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی. ابراهیم تیموری، علیرضا نورعلی و نریمان ولی‌زاده (مترجمان). تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

شریفی‌چلنبر، کاملیا، رحیمی ‌کلور، حسین، حاضری، هاتف و باشکوه‌ اجیرلو، محمد (1396). بررسی موانع نیروی انسانی متخصص در توسعۀ گردشگری پزشکی، اولین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی سیستم‌ها و مدیریت کسب و کار، بابل.

صمدی، علی‌حسین، مصلح شیرازی، علی‌نقی و روحی، آناهیتا (1391). طراحی یک مدل دینامیک برای صنعت گردشگری در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم برای افق ایران 1404. مدلسازی اقتصادی، 6(1)، 65-89.

عباسی، فهیمه، رمضانی، یوسف و هوشمند، محمود (1397). بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعۀ گردشگری سلامت. گردشگری و توسعه، 7(4)، 100-118.

عزیزی، فاطمه و زاهدی، شمس‌السادات (1394). شناسایی و ارزیابی موانع توسعۀ گردشگری سلامت در استان یزد. مدیریت اطلاعات سلامت، 12(6)، 799-806.

قاسمی، مسلم، موحدی، علی و کدخدایی، سمانه (1398). تحلیلی بر مدل‌های نظری و ارائۀ الگوی مفهومی برای توسعۀ ظرفیتی گردشگری پزشکی در ایران. چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، تهران.

لطفعلی‌پور، محمدرضا و اسلامی‌گیسکی، سکینه (1386). ارزیابی هزینه-فایده و تحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمه. بررسی‌های اقتصادی، 4(3)، 83-99.

محمد‌زاده، پرویز و فرهاد، عزیزی (1390). توریسم و توسعۀ اقتصاد شهری؛ تأثیر صنعت گردشگری بر درآمد و اشتغال افراد درشهرها. کنفرانس اقتصاد شهری ایران، 1، 1-17

نوری، علیرضا و احمدی، ناهید (1393). شناسایی پتانسیل‌ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری درمانی در ایران (مطالعۀ موردی: مشهد)، اولین همایش بین‌المللی علمی راهبردی توسعۀ‌ گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش‌ها و چشم‌اندازها، پژوهشکدۀ گردشگری جمهوری اسلامی ایران، 834-849.

نیک‌سرشت، فرامرز، کیانی، زهره و دلشاد خرم‌آبادی، مرضیه (1395). مروری بر نظریه‌های پایۀ گردشگری سلامت و پزشکی و شناخت تسهیل‌گران گردشگری پزشکی و ویژگی‌های آنان. دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری، جغرافیا و باستان‌شناسی.

Dogru, T., & Bulut, U. (2018). Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence. Tourism Management67, 425-434.

Ganguli, S., & Ebrahim, A. H. (2017). A qualitative analysis of Singapore’s medical tourism competitiveness. Tourism Management Perspectives21, 74-84.

Ile, F. L., & Țigu, G. (2017, March). Medical tourism market trends-an exploratory research. In Proceedings of the International Conference on Business Excellence (Vol. 11, No. 1, pp. 1111-1121).

Nilashi, M., Samad, S., Manaf, A. A., Ahmadi, H., Rashid, T. A., Munshi, A., … & Ahmed, O. H. (2019). Factors influencing medical tourism adoption in Malaysia: A DEMATEL-Fuzzy TOPSIS approach. Computers & Industrial Engineering137, 106005

Sarantopoulos, I., & Demetris, L. (2015). The contribution of medical tourism to the economic and regional development in Greece. International journal of management and applied research2(2), 73-84.

Zhang, J., Ji, M., & Zhang, Y. (2015). Tourism sustainability in Tibet–Forward planning using a systems approach. Ecological Indicators56, 218-228منبع