بررسی سیستماتیک ادبیات و مسیرهای پژوهشی آینده


1
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران


1
Ph.D. Student in Marketing Management, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.


3
Associate Professor. Business Management Dept., Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]


 • Consumer-brand Relationships

 • Brand Love

 • Tourism

 • Hospitality

 • Destination Loveمنبع


4
استادیارگروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران


2
استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

نویسندگان


4
Assistant Professor. Mathematics Dept., Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

10.22034/jtd.2021.302790.2441

چکیده


3
دانشیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Over the past decade, studies of love in the field of tourism and hospitality have been on the rise, now it is time to take a general overview of the status of these studies and their findings and general approaches. Since this study aims to organize and analyze the existing literature on love in the field of tourism and hospitality to identify the status of research in this field, the meta-synthesis method and thematic content analysis have been used for the comparative and bibliographic study with a systematic review approach. For this purpose, the related research was identified and identified in 3 national databases and 9 foreign information databases in the period of 2017-2021 for Persian articles and 1984-2021 for Latin articles, 83 research was the result of the search, which was used after controlling and evaluating research by researchers 67 published articles invalid magazines for this research. The research results show that most articles in this field have been published in the Journal of Tourism Management with 5 Latin articles and in the Journal of Tourism and Development with 3 Persian articles. Also, based on the analysis of articles, it was found that destination Satisfaction, destination experience, and destination image as antecedents and destination Loyalty, Revisit intention, and word of mouth(WOM) as the most important consequences have been considered by researchers. In addition, most of the studies have been done with a quantitative approach and survey method, which requires more attention to qualitative and mixed research.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

عنوان مقاله [English]

The Phenomenon of Destination Love: A systematic literature review and future research directions

کلیدواژه‌ها


2
Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran

نویسندگان [English]


 • Abas Falahnezhad
  1

 • Mohamadali Abdolvand
  2

 • Kambiz Heidarzadeh Hanzaee
  3

 • Mohsen Khounsiavash
  4

طی دهه اخیر مطالعات مربوط به عشق در حوزه گردشگری و مهمان نوازی روندی صعودی داشته است، اکنون زمان آن رسیده است که نگاهی کلی به وضعیت این پژوهش ها و یافته ها و رویکردهای کلی آنها بشود.ازآنجا که این پژوهش با هدف سازمان دهی و تحلیل ادبیات موجود عشق در حوزه گردشگری و مهمان نوازی برای شناسایی وضعیت تحقیقات صورت گرفته در این عرصه است، از روش فراترکیب و تجزیه و تحلیل محتوای موضوعی به مطالعه تطبیقی و کتابشناختی با رویکرد مرور نظام مند استفاده شده است. بدین منظور، پژوهش مرتبط در 3 پایگاه ملّی و 9 پایگاه اطلاعات خارجی بین سال های1400-1396 برای مقالات فارسی و سال های2021-1984 برای مقالات لاتین جستجو و شناسایی گردید.83 پژوهش حاصل جستجو بود که پس از کنترل و بررسی پژوهش ها توسط پژوهشگران تعداد 67 مقاله چاپ شده در مجلات معتبر برای این پژوهش استفاده شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجله مدیریت گردشگری با تعداد 5 مقاله لاتین و در فصلنامه علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه با تعداد 3 مقاله فارسی بیشترین مقالات در این حوزه به چاپ رسیده است. همچنین بر اساس تحلیل مقالات مشخص شد که رضایت از مقصد، تجربه مقصد و تصویر ذهنی مقصد بعنوان پیشایندها و وفاداری به مقصد، نیات بازدید مجدد از مقصد و تبلیغات شفاهی مقصد بعنوان پیامدهای مهم بیشتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. علاوه بر این، بیشتر مطالعات انجام شده با رویکرد کمّی و با روش پیمایشی بوده است که لازم است به انجام پژوهش های کیفی و ترکیبی بیشتر توجه شود.