بررسی توسعۀ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر کارایی این صنعت


امیری، مقصود، یعقوبی، علی.، مشاط زادگان، حمیدرضا و صالحی صدفیانی، جمشید (1388). ارائۀ مدلی برای تخمین کارایی براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌های تصادفی با اوزان فازی. مجلۀ علمی‌پژوهشی شریف، 25(49)، 47-55.

باسمنجی، بابک و حیدری، رضا (1391). بررسی رابطۀ توسعۀ پایدار گردشگری با امنیت اجتماعی و سرمایه‌گذاری. فصلنامۀ دانش انتظامی آذربایجان شرقی، 2(7)، 83-102.

برزده، سیدمحمد و تقوی‌فرد، محمد (1392). طراحی و توسعۀ یک سیستم خبرۀ فازی مبتنی بر قانون برای ارزیابی اعتباری مشتریان شرکت‌های تجاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع و پخش البرز). مدیریت بازرگانی، 5(2)، 17-46.

بیات، علی، عبدی‌پور، غلامرضا و بیات، الهام (1388). اندازه‌گیری عملکرد سیستم‌های ERP با رویکرد فازی. فصلنامۀ اقتصاد و تجارت نوین، 4(15 و 16)، 195-211.

پورکاظمی، محمدحسین و رضایی، جواد (1385). بررسی کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روش‌های ناپارامتری (ایران و کشورهای منطقه). پژوهشنامۀ اقتصادی، 6(3)، 281-302.

جهانشاهلو،غلامرضا، حسین‌زاده لطفی، فرهاد و نیکومرام، هاشم (1389). تحلیل پوششی دادهها و کاربردهای آن. تهران: انتشارات آثار نفیس.

خوشنویس یزدی، سهیلا و غمامی، مریم (1394). برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران. پژوهشنامۀ اقتصاد و کسبوکار، 6(12)، 1-12.

رنجبر، همایون، رجبی، مصطفی و خورسندی، محمدداود (1389). تحلیل کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روش پارامتری، همایش منطقه‌ای صنعت توریسم. ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.

صادقی مقدم، محمدرضا و غریب، علی حسین (1392). ارزیابی کارایی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی و اعمال محدودیت فازی برای کنترل اوزان و یافتن اوزان عمومی. نشریۀ مدیریت صنعتی، 5(2)، 71-83.

صیدایی، سیداسکندر و هدایتی‌مقدم، زهرا (1389). نقش امنیت در توسعۀ گردشگری. فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد شوشتر، 4(8)، 97-110.

طحاری مهرجردی، محمد حسین، مروتی شریف‌آبادی، علی، بابایی میبدی، حمید و زارعی محمودآبادی، محمد (1390). کاربرد متدولوژی ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و ماتریس درجۀ ترجیح در ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیری با رویکرد فازی. مجلۀ تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 9(1)، 21-34.

ظرافت‌انگیز لنگرودی، مجید (1390). روشی برای رتبه‌بندی گزینه‌ها به‌کمک مفهوم فازی و تحلیل پوششی داده‌ها. مجلۀ تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 8(4)، 49-57.

عابسی، سعید، شمس‌اللهی، سارا و شاه‌طهماسبی، اسماعیل (1392). بررسی کارایی نسبی مدیریت گردشگری استان‌های کشور در برنامۀ سوم و چهارم توسعه. فصلنامۀ علمی‌پژوهشی راهبرد اقتصادی، 2(7)، 179-198.

فتحی‌پور، ارسلان، قدمی، محسن، هندیانی، عبدالله و رضایی، علی اکبر (1397). جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت: ضرورت تحقق امنیت پایدار. فصلنامۀ مطالعات راهبردی، 21(3)، 33-56.

فرجی‌راد، عبدالرضا و آقاجانی، سمیه (1388). تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه‌بندی آن. فصلنامۀ جغرافیایی سرزمین، 6(23)، 61-74.

کارنامه حقیقی، حسن و تقوی، مهسا (1395). ارزیابی کارایی صنعت گردشگری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها: مطالعۀ موردی ایران. کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، رشت.

نصراللهی، زهرا، جهانبازی، ندا و ناصری، طاهره (1393). رده‌بندی استان‌های کشور برحسب جاذبه‌های گردشگری. فصلنامۀ علمی‌پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 9(28)، 17-37.

نیلچی، مسلم، اسماعیلی ‌فدایی‌نژاد، محمد اسماعیل، رضوی ‌حاجی‌آقا، سیدحسین و بدری، احمد (1396). ارائۀ مدل تحلیل پوششی داده‌های چندبخشی جدید برای ارزیابی کارایی شعب بانک‌ها. نشریۀ مطالعلات مدیریت صنعتی، 15(46)، 73-96.

Asmuni, H. B. (2008). Fuzzy methodologies for automated university timetabling solution construction and evaluation (Doctoral dissertion, University of Nottingham).

Bi, G., Luo, Y., & Liang, L. (2011). Efficiency evaluation of tourism industry with data envelopment analysis (DEA): A case study in China. Journal of China Tourism Research, 7(1), 104-116.

Chaabouni, S. (2019). China’s regional tourism efficiency: A two-stage double bootstrap data envelopment analysis. Journal of Destination Marketing & Management, 11, 183-191.

Chaisumpunsakul, W., & Pholphirul, P. (2018). Does international trade promote international tourism demand? Evidence from Thailand’s trading partners. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(3), 393-400.

Chen, H. S., Tsai, B. K., Liou, G. B., & Hsieh, C. M. (2018). Efficiency assessment of inbound tourist service using data envelopment analysis. Sustainability, 10(6), 1-14.

Clark, T. N. (2004). The city as an entertainment machine. Oxford, UK: Elsevier Reisinger.

Cracolici, M. F., Nijkamp, P., & Rietveld, P. (2008). Assessment oftourism competitiveness by analysing destination efficiency. Tourism Economics, 14(2), 325-342.

Christie, M. R., & Morrison, A. M. (1992). The Tourism system: an introductory Text. Prentice Hall Internacional Editorial.

Djam, X. Y., & Kimbi, Y. H. (2011). A Decision Support System for Tuberculosis Diagnosis. The Pacific Journal of Science and Technology, 12(2), 410-425.

Florida, R., (2002). The rise of the creative class. New York, NY: Basic Books.

Godovoykh, M., & Ridderstaat, J. (2020). Health outcomes of tourism development: A longitudinal study of the impact of tourism arrivals on residents’ health. Journal of Destination Marketing & Management, 17, 100462.

Gursoy, D., Ouyang, Z., Nunkoo, R., & Wei, W. (2019). Residents’ impact perceptions of and attitudes towards tourism development: A meta-analysis. Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(3), 306–333.

Hadad, S., Hadad, H., Malul, M., & Rosenboim, M. (2012). The economic efficiency of the tourism industry: a global comparison. Tourism Economics, 18(5), 931–940.

Hatami-Marbini, H., Emrouznejad, A., & Tavana, M. (2011). A taxonomy and review of the fuzzy data envelopment analysis literature: Two decades in the making. European Journal of Operational Research, 214(3), 457-472.

Jordan, E. J., Spencer, D. M., & Prayag, G. (2019). Tourism impacts, emotions and stress. Annals of Tourism Research, 75, 213–226.

Li, X. B., & Reeves, G. R. (1997). Theory and Methodology: A Multiple Criteria Approach to Data Envelopment Analysis. European Journal of Operation Research, 115(3), 507-508.

Luo, H., Yang, Y., & Law, R. (2014). How to achieve a high efficiency level of the hotel industry? International Journal of Contemporay Hospitality Management, 26(8), 1140-1161.

Ozkoc, H., Bakan, H., & Baldemi̇r, E. (2013). Testing the Validity of the Travel and Tourism Competitiveness Index in the World Economic Forum with Classical and Fuzzy Data Envelopment Analyses. Problemy Turystyki i Rekreacji, (4), 121-128.

Puri, J., & Yadav, S. P. (2014). A fuzzy DEA model with undesirable fuzzy outputs and its application to the banking sector in India. Expert Systems with Applications, 41(14), 6419–6432.

Roll, Y., Cook, W., & Golany, B. (1991). Controlling Factor Weights in Data Envelopment Analysis. IIE Trans, 23(1), 2-9.

Ross, T. J. (2005). Fuzzy Logic with Engineering Application. John Wiley & Sons.

Saati, M. S., & Memariani, A. (2005). Reducing Weight Flexibility in Fuzzy DEA. Applied Mathematics and Computation, 161(2), 611-622.

Soysal-Kurt, H. (2017). Measuring tourism efficiency of european countries by using data envelopment analysis. European Scientific Journal, 13(10), 31-49.

The Travel and Tourism Competitiveness Report (WTTC) (2019).منبع