بررسی تاثیر گردشگری با فناوری واقعیت مجازی بر رضایت گردشگران با میانجی گری نیات رفتاری و تعدیل گری شرایط کرونایی


فیض, داوود, ماه اورپور, فهیمه. (1401). ‘بررسی تاثیر گردشگری با فناوری واقعیت مجازی بر رضایت گردشگران با میانجی گری نیات رفتاری و تعدیل گری شرایط کرونایی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.313683.2498منبع