بررسی تاثیر نقش منابع انسانی بر درآمد پایدار گردشگری با متغیرمیانجی برند شهری


ابراهیمی, بهرام, طبری, مجتبی. (1400). ‘بررسی تاثیر نقش منابع انسانی بر درآمد پایدار گردشگری با متغیرمیانجی برند شهری’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.290938.2374منبع