بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش فناوری کلان‌داده در صنعت گردشگری با استفاده از چارچوب پذیرش فناوری TOE (مطالعه موردی: مشاغل صنعت گردشگری شیراز)


فلاحی, آزاده, مدرسی, میثم, زارعی, عظیم. (1401). ‘بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش فناوری کلان‌داده در صنعت گردشگری با استفاده از چارچوب پذیرش فناوری TOE (مطالعه موردی: مشاغل صنعت گردشگری شیراز)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.304366.2447منبع