بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری در رفتار سازمانی کارکنان هتل مطالعۀ موردی کارکنان هتل پنج‌ستارۀ همای تهران


ابراهیمبای سلامی، غلامحیدر و شکوهی‌نیا، علی‌اصغر (1397). مهندسی سیستم کسب و کارها در طرح «صد-هتل صد کسب و کار» برای توسعه گردشگری ایران. تهران: انتشارات ماهواره.

ابراهیم‌پور، حبیب، حسن‌زاده، محمد و نعمتی ولی (1391). رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران. مطالعات مدیریت گردشگری، 7(18)، 73-92.https://tms.atu.ac.ir/article_5106.html

افجه، سید علی‌اکبر، دهقان، حامد، خاشعی ورنام خواستی، وحید ورحمتی، کریم (1399). تبیین محتوای قرارداد‌های روانشناختی با رویکرد فراترکیبی. مدیریت در نیروی انتظامی، 8(1)، 63-90.

بورقانی فراهانی، سهیلا. آبدارزاده، پدرام. فتوت، بنفشه و پورحسینی، صدف (1395). بررسی نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری در تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروند سازمانی. علوم مدیریت ایران، 11(41). 136-117. http://journal.iams.ir/article_229_00b7b259ba55927d618a9965fa1948a7.pdf

پرداختچی، محمدحس، احمدی، غلامعلی و آرزومندی، فریده (1388). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان. رهبری و مدیریت آموزشی، 3(3)، 25-50. https://edu.garmsar.iau.ir/article_538926_a9f203f089fbb1721379759b21e7df62.pdf

جزنی، نسرین (1375). مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر نی

خدیوی، اسدالله و علیی، حسن (1386). بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 1386. مدیریت بهره‌وری، 1(2)، 150-172. https://jpm.tabriz.iau.ir/article_517948_f043c463844a573b0390c23cf72877cd.pdf

ذاکریان، سید ابوالفضل، تیموری، غلام‌حیدر، احمدنژاد، ایمان، عباسی‌نیا، مرضیه، رحمانی، عبدالرسول و اصغری، مهدی (1392). بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با رضایت شغلی در یک صنعت خودروسازی. مجلۀ ارگونومی، 1(3)، 36-46. http://journal.iehfs.ir/article-1-44-fa.pdf.

رضائیان، علی (1382). مبانی مدیریت رفتار سازمان. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه‌‏ها (سمت).

شکرالهی، علی و طاهری، عبدالمحمد (1394). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروند سازمانی با کارافرینی کارکنان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 6(4). 152-129 http://edu.marvdasht.iau.ir/article_1867_e1d687ffc896871defadff75f8047878.pdf.

طاهریان، مسعود. فریدون، کامران و کفاشی، مجید (1390). تأثیر کیفیت زندگی کاری بر سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت رجا. زمستان 1390. پژوهش اجتماعی، 4(13)، 59-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=160318

عباس‌زاده، حسن، محمودی، آرش و نوری، امیر (1393). رفتار سازمانی مثبت‌گرا و تأثیر آن بر رابطۀ رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(74)، 137-159. https://jmsd.atu.ac.ir/article_148_8297b36d14def4beaf72119222e64430.pdf

قلیپور، علی (1380). چند مقاله. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ سوم.

قنبرپور نصرتی، امیر، پورسلطانی زرندی، حسین و بای، ناصر (1395). اثر کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 4(12)، 56-47.  http://ntsmj.issma.ir/article-1-632-fa.html

گودرزوند چگینی، مهرداد و میردوزنده، سیده غزاله (1391). رابطۀ کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهر رشت. تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 14(2)، 111-108. https://zjrms.kowsarpub.com/cdn/dl/169e28da-75b5-11e9-b7d0-a31257c33c68.

مختاری، مرضیه و نظری، جواد (1389). جامعه‌شناسی کیفیت زندگی. تهران: جامعه‌شناسان.

مینتزبرگ، هنری (1370). سازماندهی پنج الگوی کارساز، ترجمه دکتر فقیهی، چاپ اول. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

Afje, S., Dehghanan, H., Khashei, V., Rahmati, K. (2020). Clarifying the Content of Psychological Contracts with Meta-synthesis Method. Resource Management in Police Journal of the Management Dept, 8(1), 63-90. https://doi.org/20.1001.1.23455888.1399.8.1.3.8.

Alfandi, A. M. (2020). Hotel-Related Factors and Employee Performance; The Case of Jordanian Four-Star Hotels. International Business Research. 13(3), 68-78. https://doi.org/10.5539/ibr.v13n3p68.
Braun, S., Peus, C., Weisweiler, S., & Frey, D. (2013). Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: a multilevel mediation model of trust. The Leadership Quarterly, 24(1). 270-283. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2012.11.006.
Buraghani Farahani, S., AbdarZadeh, P., Fatout, B., Pour Hoseini, S. (2016). The impact of social capital on organizational citizenship behavior: A study on mediating role of psychological empowerment and quality of working life (The case of Donyaye Eqtesad Daily). Iranian journal of management sciences, 11(41), 121-141. http://journal.iams.ir/article_229_00b7b259ba55927d618a9965fa1948a7.pdf.

Cummins, R. A. (1997). The Comprehensive Quality of Life Scale (ComQol). School of Psychology, Deakin University, Melbourne. Fifth Edition.

Ebrahimbay Salami, G., & Shokouhinia, A. A. (2019). [System Engineering of Businesses in One Hundred Hotels One Hundred Businesses Plan for Tourism Development of IRAN (in Persian)]. Tehran: Mahvareh,.

Elias, M. S., & Saha, N. K. (2005). Environmental Pollution and Quality of Working Life in Tobacco Industries. Life Earth Science, 1(1). 21-24. https://www.researchgate.net/publication/253990447.

Ghanbarpour Nosrati, A., Poursoltani Zarandi, H., & Bay, N. (2016). The Effect Of Quality Of Work Life And Organizational Justice On Organizational Citizenship Behavior Of Employees In Sport And Youth Offices Of Ilam Province. Journal of New Trends In Sport Management, 4(12), 47-56. http://ntsmj.issma.ir/article-1-632-fa.html.

Gholipour, A. (2001).  [Some articles (Persian)]. 3RD edition. Tehran: State management Training center.

Goudarzvand Chegini, M., & Mirdoozandeh, G. (2012). Relationship between quality of work-life and job satisfaction of the employees in public hospitals in Rasht. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS). 14(2). 108-111. https://zjrms.kowsarpub.com/cdn/dl/169e28da-75b5-11e9-b7d0-a31257c33c68.

Gouldner, A.W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. Am, Soc. Rev., 25, 161-178. https://doi.org/10.2307/2092623.

Homans, G. C. (1958). Social Behaviour as Exchange. American Journal of Sociology, 63(6). 597-606. http://www.jstor.org/stable/2772990.

Jazani, N. (2015 ). [Human resources management (Persian)]. Tehran: Ney Publishing.Khadivi, A., Aliye, H. (2007). The Study of Personnel’s Quality of Work Life in Islamic Azad University _ Tabriz Branch. The Journal of Productivity Management, 1(2), 150-172. https://jpm.tabriz.iau.ir/article_517948_f043c463844a573b0390c23cf72877cd.pdf?lang=en

Lau, T., Wong, Y. H., Chan, K. F., & Law, M. (2001). Information Technology and the Work Environment- Does it Change the Way People Interact at Work. Human Systems Management, 20(3), 267-290. https://doi.org/10.3233/HSM-2001-20309.

Lees, M., & Kearns, S. (2005). Improving work life Quality: A Diagnostic Approach Model. Bluewater Health. https://www.researchgate.net/publication/237762174_Improving_Work_Life_Quality_A_Diagnostic_Approach_Model

Luthans, F. (2002). The Need for and Meaning of Positive Organizational Behavior. Journal of Organizational Behavior, 23(6). 695–706. https://doi.org/10.1002/job.165.

Mintzberg, H. (1993). Structure in 5 designing effective organizations. Prentice-Hall, Inc.

Mirkamali, S. M., & Narenji Sani, F. (2008). A Study on the Relationship between the Quality of Work Life and Job Satisfaction among the Faculty Members of the University of Tehran and Sharif University of Technology. Journal Of Research And Planning In Higher Education, 14 (2),71-101. http://journal.irphe.ac.ir/article-1-216-fa.html.
Mokhtari, M., & Nazari, J. (2010). [Quality of life Sociology (in Persian)]. Tehran: Jamee shenasan publishing.
Morrison, E. W., & Robinson, S. L. (1997). When Employees Feel Betrayed: A Model of How Psychological Contract Violation Develops. The Academy of Management Review, 22(1)., 226-256. https://doi.org/10.2307/259230.
Muskat, B., & Reitsamer, B. F. (2020). Quality of work life and Generation Y: How gender and organizational type moderate job satisfaction. Personnel Review, 49(1), 264-283. https://doi.org/10.1108/PR-11-2018-0448.

Newstrom, J. W., & Davis, K. (1997). Organizational behavior: Human behavior at work. New York, NY: McGraw-Hill.

Nye, C. D., Su, R., Rounds, J., & Drasgow F. (2012). Vocational interests and performance: A quantitative summary of over 60 years of research. Perspectives on Psychological Science, 7(4), 384–403. https://doi.org/10.1177/1745691612449021.

Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2005). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences. SAGE Publications, Inc.

Pacheco, G., & Webber, D. J. (2016). Job satisfaction: how crucial is participative decision making?. Personnel Review, 45, 183-200. https://doi.org/10.1108/PR-04-2014-0088.
Pardakhtchi, M. H., Ahmadi, G. A., & Arezumandi, F. (2009). The Relationships between Quality of Work Life and burnout of school principals and teachers in Takestan. Educational Leadership & administration, 3(3), 25-50. https://edu.garmsar.iau.ir/article_538926_a9f203f089fbb1721379759b2 (in Persian).Rahimi, H. (2010). A comparative study of the factors affecting the improvement of the quality of work life of the employees of the General Department of Labor and Social Affairs and the North Khorasan Petroleum Products Distribution Company. Mashhad Azad University. Campus publishing (in Persian).
Rathi, N., & Lee, K. (2017). Role of basic psychological need satisfaction in retaining talent: an investigation in the Indian context. Asia-pacific Journal of Business Administration, 9, 2-15. https://doi.org/10.1108/APJBA-01-2016-0002
Rethinam, G. S., & Ismail, M. (2008). Constructs of Quality of Work Life: A Perspective of Information and Technology Professionals. European Journal of Social Sciences, 7(1).58-70. http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/12553.

Rezaian, A. (2001). [Fundamentals of Organization and Management(in Persian)]. Tehran: SAMT.Robbins, S. (1991). Organizational behavior: Concepts, controversies, and applications (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Rose, R. C., Beh, L., Uli, J. & Idris, K. (2006). An Analysise of Quality of Work Life [QWL] and Career-Related Variables Science publication. American Journal of Applied Science, 3(12), 2151-2159. https://doi.org/10.3844/ajassp.2006.2151.2159.

Schein, E. H. (2011). Leadership and organizational culture. New York, NY: Wiley.

Sharma, R., Sharma, P., & Pandey, V. (2016). Motivation and Quality of Work Life (QWL) Programmes as Predictors of Employee Commitment: A Study of Service Organisation In Gwalior Region. Journal of Organization and Human Behaviour, 5(1), 36-41. http://www.publishingindia.com/johb/48/motivation-and-quality-of-work-life-qwl-programmes-as-predictors-of-employee-commitment-a-study-of-service-organisation-in-gwalior-region/465/3321.

Shokrohhahi, A., & Taheri A. (2016). The Relationship of Employees’ Quality of Work Life and Organizational Citizenship Behavior with their Entrepreneurship. Journal of New Approaches in Educational Administration, 6(24), 129-152. http://jedu.marvdasht.iau.ir/article_1867_e1d687ffc896871defadff75f8047878.pdf?lang=e.

Sirgy, M. J., & Cornwell, T. L. (2001). Further validation of the Sirgy et al.’s measure of community quality of life. Social Indicators Research, 56, 125-143. https://doi.org/10.1023/A:1012254826324.

Suhana, M., Noor Ismawati, J., & Waqar, A. (2021). Achieving Quality of Life at Work. Springer. https://www.adlibris.com/se/bok/achieving-quality-of-life-at-work-9789811642647.

Taherian, M., Kamran, F., & Kaffashi, M. (2012). The Effect of Life Work Quality on Social Capital of The Staff’S Raja Company. Journal of Social Research, 4(13), 59- 80. Retrieve from https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=259210.

Walton, R. E. (1973). Quality of Working Life: What Is It?. Sloan Management Review. 15(1). 11-21. DOI: 10.12691/education-4-20-3.

Zakerian, S., Teymouri, G., AhmadNejad, I., Abbasi Nia, M., Rahmani, A., & Asghari, M. (2014). Evaluation and effect Dimension of quality of work life on job satisfaction in the automotive industry. Iran J Ergon, 1(3). 36-46. http://journal.iehfs.ir/article-1-44-en.html )in Persian).

Kanten, S., & Sadullah, O. (2012). An Empirical Research on Relationship Quality of Work Life and Work Engagement. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 62,360–366. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.057

Beaudoin, L. E., & Edgar, L. (2003). Hassles: their importance to nurses’ quality of work life. Nursing Economics, 21(3), 106. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12847983/منبع