بررسی تأثیر تصویر شناختی و احساسی بر وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایت گردشگران( مطالعه موردی کلیه گردشگران هتل‌های شهر ساری)


عباس احمدی. “بررسی تأثیر تصویر شناختی و احساسی بر وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایت گردشگران( مطالعه موردی کلیه گردشگران هتل‌های شهر ساری)”. گردشگری و توسعه, , , 1401, -. doi: 10.22034/jtd.2022.256192.2169منبع