بررسی اثر ازدحام در اقتصاد گردشگری شهر مشهد

از جمله آثار منفی که به دلیل پیامدهای خارجی ناشی از دوره‌های پیک در مقاصد گردشگری رخ می‌دهد، کاهش تقاضای سفر ناشی از اثر ازدحام است. این تحقیق با هدف بررسی اثر ازدحام در گردشگری شهر مشهد، دوره زمانی نوروز 1398 را مورد هدف قرار داده است. متدولوژی تحقیق بر اساس ترکیب داده‌های پیمایشی نوروز 1398 و داده‌های ثبتی فصل بهار و نوروز 1390-1398 می‌باشد و بر و مدل‌سازی ریاضی مطالعه پروس (2011) استوار است. نتایج تحقیق، گویای وجود اثر ازدحام قابل ملاحظه در تعطیلات نوروزی شهر مشهد است. بطوریکه با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده در گردشگری این شهر و سهم بالای تاسیسات گردشگری (در مقایسه با کشور)، همچنان این تاسیسات در دوره‌های پیک گردشگری پاسخگوی نیاز تمامی گردشگران نمی‌باشد. با وجود اینکه اثر ازدحام بدست آمده در ایام نوروز 1398 مشهد مقدار قابل توجهی است (حدود 24 درصد از کل نفر شب اقامت گردشگری صورت گرفته در این شهر است)، اما انتظار می‌رود این اثر برای سایر ایام سال بسیار کمتر از این حد باشد. لذا سوق یافتن سرمایه‌های بیشتر برای ایجاد تاسیسات گردشگری (بویژه واحدهای اقامتی)، نمی‌تواند به عنوان یک راهکار مفید در جهت کاهش اثر ازدحام قلمداد گردد.

چکیده


Academic staff of Iranian Academic Center for Education Culture & Research (ACECR), Gorup of Tourism Economics, Khorasan Razavi Branch

چکیده [English]

10.22034/jtd.2021.289543.2363

عنوان مقاله [English]

Investigating the Crowding Out effect on the Tourism Economy of Mashhad

کلیدواژه‌ها [English]


  • crowding out effect

  • time switching

  • tourism

  • Mashhadمنبع

نویسنده [English]

کلیدواژه‌ها

نویسنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


استادیار گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری، پژوهشکده گردشگری، سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

One of the negative effects on tourism destinations due to the externalities of peak periods is the reduction in travel demand because of crowding out. This study investigate the crowding out effect on tourism in Mashhad, the period of Nowruz 1398. The research methodology is based on the combination of survey data of Nowruz 2019 and registration data of spring and Nowruz 2011-2019, is based on the theoretical concepts and mathematical modeling of the Preuss (2011) study. The results of the research indicate the existence of a significant effect of crowding out in the Nowruz holiday in Mashhad. Despite the large investments in tourism in this city and the high share of tourism facilities in this city (compared to the country), still in peak periods of tourism, these facilities do not meet the needs of all tourists. Although the crowding out effect obtained during Nowruz 1398 in Mashhad is about 24% of the total number of stay-night tourists in this city, but this effect is expected to be much less than other day of year. Therefore, attracting more capital to build tourism facilities (especially accommodation units), cannot be considered as a useful solution to reduce the crowding out effect.