بافت تاریخی گرگان، گنجینه‌ خاطرات جمعی و شیوه زندگی پیشینیان


گرگان – ایرنا – بافت تاریخی گرگان، یکی از نشانه‌های سکونت چندصد ساله در دیار استرآباد و گنجینه‌ای از خاطرات جمعی و شیوه زندگی گذشتگان به شمار می‌رود که از دوره‌های گوناگون تاریخی به یادگار مانده و هویت فرهنگی و مدنی این شهر را به ثبت رسانده است.منبع