بازسازی معنایی تفسیر مردم محلی از تاثیر تغییرات گردشگری بر توسعه فرهنگی


مرادی, منصور, باصری, علی, سید, محمود, منصوری لکورج, محمدهادی. (1400). ‘بازسازی معنایی تفسیر مردم محلی از تاثیر تغییرات گردشگری بر توسعه فرهنگی – اقتصادی جامعه بومی شرق استان گلستان : ارائه یک نظریه داده بنیاد’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.260255.2192منبع