بازدید ١۶هزار نفر از موزه مقدم و باغ موزه نگارستان در تهران


تهران- ایرنا- در ۶ روز نخست نوروز، هفت هزار نفر از خانه موزه مقدم و ٩ هزار نفر از باغ موزه نگارستان بازدید کردند.منبع