ایسنا – منطقه کوهستانی خرقان

با آمدن فصل زمستان طبیعت لباس سفید بر تن می‌کند. رنگ‌ها از میانشان می‌رود و باغات به سکوتی عمیق فرو می‌روند. این گزارش از مناطق کوهستانی شهرستان آوج از توابع استان قزوین تهیه شده است.

عکس: حسین قلی خانیمنبع