الگوی تعامل پایدار سیاست و میراث فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


صالحی پور, محمدرضا, پورفرج, اکبر, محمودزاده, سیدمجتبی, گل محمدی, احمد. (1401). ‘الگوی تعامل پایدار سیاست و میراث فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.311886.2489منبع