اقتصاد مازندران نیازمند الگوی پایدار گردشگری یا تنوع اقتصادی؟
نوشهر- ایرنا- شهرستان‌های گردشگر پذیر مازندران به ویژه رامسر عروس شهرهای ایران برای توسعه همه جانبه نیازمند الگوی پایدار گردشگری یا تنوع اقتصادی است که به تاکید کارشناسان امر تقدم رویکرد اولی بر دومی باید در اولویت برنامه‌ریزی نهادهای ذیربط قرار گیرد.منبع